2017/11/16 [To Foreign customers]
2017/01/26 [2017年春節營業時間]
  調音笛 TOMBO PITCH INSTRUMENT P-13E 合唱團
作者 (演奏者):
定 價:660 元
會員價:627 元
 
  台灣當代台語歌謠
作者 (演奏者):
黃渼娟編曲
定 價:350 元
會員價:332 元
 
  Proud Corazón from Coco
作者 (演奏者):
Mac Huff
定 價:130 元
會員價:130 元
 
  Coconut (SSA)
作者 (演奏者):
Kirby Shaw
定 價:120 元
會員價:120 元
 
  Wicked (Choral Highlights)
作者 (演奏者):
Mark Brymer
定 價:200 元
會員價:200 元
 
  Ov'e, Lass' Il Bel Viso?
作者 (演奏者):
Morten Lauridsen
定 價:120 元
會員價:120 元
 
  Amor, Io Sento L'alma
作者 (演奏者):
Morten Lauridsen
定 價:120 元
會員價:120 元
 
  Start a Fire (from La La Land)
作者 (演奏者):
Mac Huff
定 價:130 元
會員價:123 元
 
  Proud Corazón
作者 (演奏者):
Mac Huff
定 價:0 元
會員價:0 元
 
  For Good (from Wicked)
作者 (演奏者):
Mac Huff
定 價:130 元
會員價:123 元
 
  Come to the Music
作者 (演奏者):
Joseph Martin
定 價:150 元
會員價:150 元
 
  Coconut
作者 (演奏者):
Kirby Shaw
定 價:120 元
會員價:120 元
 
  Sunrise, Sunset (with “Sabbath Prayer”)
作者 (演奏者):
Mark Brymer
定 價:120 元
會員價:120 元
 
  La Bamba (SATB)
作者 (演奏者):
Mark Brymer
定 價:130 元
會員價:123 元
 
  遶境.喧天
作者 (演奏者):
定 價:480 元
會員價:456 元
 
  臺灣音畫
作者 (演奏者):
臺北市立國樂團
定 價:490 元
會員價:465 元
 
  Dodi Li (2-part)
作者 (演奏者):
Rao, Doreen
定 價:150 元
會員價:150 元
 
  Friday Afternoons
作者 (演奏者):
Britten
定 價:480 元
會員價:456 元
 
  風吹的願望
作者 (演奏者):
謝誌豪詞曲劉聖賢編曲
定 價:80 元
會員價:80 元
 
  Disney/Pixar's Coco
作者 (演奏者):
Kristen Anderson-Lo
定 價:750 元
會員價:712 元
 
 
1.La La ...
2.海角七號 鋼...
3.兒童古典音樂...
4.兒童古典音樂...
5.古典魔力客(...
1.Profes...
2.校園民歌精選...
3.Hit 10...
4.Yiruma...
5.彈出英語力:...